Llocs d´interès

L'oratori del Cocó està situat a I´antiga possessió de Son Ramon, topònim sorgit en el segle XVII, que, amb anterioritat havia format part de la possessió d' Aiamans i que, posteriorment, se subdividiria en I'esmentada Son Ramon i Son Pelai.

A mitjans segle XVII, aquesta possessió era propietat del doctor Jaume Fàbregues, secretari del Sant Ofici de la Ciutat de Mallorca. A començaments del segle XIX, apareix una nova família propietària: la dels Alcover. Un dels descendents d' aquesta branca fou Mateu Alcover Bennàssar que deixa en testament les nou quarterades d'olivar que es deien del CoCó cedides per via notarial per a la construcció de la capella I' any 1878, sent valorada en vint-i-cinc pessetes.

El comte d'Aiamans, com a patró de I'església de Lloseta, no només intervingué en les obres, sinó que aquestes anaren a càrrec seu per un valor de 25.000 pessetes.

El promotor d'aquest oratori fou el vicari de Lloseta Miquel Arbona Mayol, natural de Sóller. El 20 de novembre de 1876 va fer la petició de construcció de L'oratori al bisbe de Mallorca, Mateu Jaume Garau, amb la finalitat de fomentar el culte a la Mare de Déu de Lloseta. Amb I' aprovació del bisbat, I' any 1877 s'iniciaren les obres sent el mestre d'obres Jaume Rosselló Homar. Les obres començaren I' estiu del 1877 i foren acabades totalment el juny de 1878 malgrat que I'oratori ja havia estat beneït el mes d'abril.

La tradició d' aquest indret ens ha deixat empremtes tan manifestes com és la romeria del CoCó, a més de gloses i cançons populars. L'oratori consta d'una sola nau de dimensions reduïdes-nou per quatre metres-, amb de volta d'aresta i un retaule on hi ha la imatge de la Mare de Déu. A la part de darrera es troba la sagristia.

L'edifici fou reformat 1978 l'any del seu centenar. La imatge antiga, obra de Serra retirada l'any 1974 i avui es conserva a la sagristia de l' església parroquial. La nova és obra de I'escultor Francesc Salva i és una copia de I'autentica. En els anys 1974-75, essent rector de Lloseta Andreu Llabrés Feliu, es pinta el retaule de color marès, es renovà tota la teulada, a la capella es feren els baixos de pedra i es recuperà I'antic marès de la volta. Fora de la capella s'amplià el recinte. El 1988 fou declarat Bé d'lnteres Cultural.

L'església parroquial està situada al bell mig del poble. El temple actual de la Mare de Déu de Lloseta és el tercer existent al municipio Es començà a construir el 1844 i s'acabà divuit anys després, el 1862. La darrera obra de restauració de I'edifici és de 1995. La construcció del temple actual es va fer mitjançant I'annexació de I'edifici existent utilitzant voltes de canó, cornisa i columnes de pedra, emmarcades dins un estil neoclàssic.

 

SEGÜENT