Anteriorment,però, hi ha documentats dos temples: un del segle XIII -que segueix bàsicament les directrius arquitectòniques de les esglésies mallorquines dels segles XIII i XIV-,documentat per primera vegada el 1283 i que va ser ampliat el 1582. Un segon edifici religiós es va construir I'any 1760, tot i que, des de 1711, ja primera vicaria in capite,depenent de I'església de Binissalem.


L'element més representatiu del temple parroquial és, sens dubte, la imatge de la Mare de Déu de Lloseta que, a més dels mites illegendes que l'envolten, constitueix un exemplar únic dins l'estatuaria religiosa mallorquina d'època romana.


Can Polla és, juntament amb el palau d'Aiamans, I'edifici d'arquitectura civil més representatiu de Lloseta. Aquest casal va ser construït per la família Fuster de can Polla, comerciants de Palma, a la segona meitat del segle XIX. Propietaris, d'entre d'altres, de la possessió de Son Ordines i de la Casa d' Amunt d' Alaró, la construcció d'aquest edifici seria la resposta a la necessitat de tenir una posada al nucli urbà de Lloseta.

Per a la construcció es compraren les dues cases ja existents que, posteriorment, foren enderrocades. La construcció, segons els projectes conservats a l'Ajuntament, s'inicia I'any 1876 i ja consta a I'inventari de bens de I'esmentada família I'any 1882. El 1877, l'Ajuntament havia aprovat un pla d'ordenació de carrers, entre ells I'anomenat carrer d'Avall, on es duia a terme la construcció i, dos anys després, quan ja estava feta la fasçana de la casa, s'adonaren d'un problema: la casa sobresortia set pams de la línia d'ordenacióestablerta.

Davant això, i per no perjudicar la construcció, l' Ajuntament acorda davallar la línia sud d'ordenació del carrer, beneficiant també la resta de propietaris de cases i solars del carrer d'Avall, amb I'única condició de que tanquessin I'espai resultant. Amb aquesta curiosa anècdota s'acaba la construcció d'aquesta casa, que actualment és propietat de la família Moyà Rosselló.

El palau d' Aiamans està situat just devora de l' església parroquial, en el centre de la vila. Ocupa una extensió aproximada d'uns 15.200 metres quadrats i està rodejat pels jardins del palau.

Fou durant molt de temps I'antic casal deis comtes d'Aiamans i barons de Lloseta. Va patir successives reformes i actualment no es conserva res de I'edifici primitiu i tampoc no existeixen documents gratics, referents al palau, anteriors a la reforma que es va realitzar al final del segle XIX. L'antic edifici tíngué, sens dubte, una gran importancia a causa de la seva funció com a seu administrativa o judicial del senyoriu.


ANTERIOR/ SEGÜENT