Aprovació avanç PGOU de Lloseta
La Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada el passat 3-09-2015, va adoptar, entre altres, el següent acord, que es fa públic pel general coneixement, d’acord amb l’art. 51 de la Llei 2/2014, de 25 de març d’Ordenació i Ús del Sòl.
Bookmark and Share