Instruccions per tramitar les ajudes a les families per a l'escola d'estiu dels nins inscrits

26-Juny-2020
Es tracta d’una subvenció fixa de 150€ mensuals o 75€ quinzenals per cada menor (3-16 anys).

Són acumulatives, es a dir, els menors que s’apuntin 2 mesos a aquests tipus d’activitat tindran dret a una subvenció de 300€.

L’atorgament de la subvenció és exclusivament per ordre d’entrada al registre de l’Ajuntament. No es subvencionen activitats inferiors a 15 dies.

Podran ser beneficiaris de l’Ajut aquelles persones empadronades a Lloseta que tinguin menors al seu càrrec (també empadronats a Lloseta) i que es trobin en alguna de les següents situacions:

  • En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant la complementació d’una declaració responsable i l’emissió d’un posterior informe dels serveis socials de l’Ajuntament de Lloseta. (Annex III).
  • Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrit a l’oficina de demanda d’ocupació. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant còpia autèntica (compulsada o original) de la targeta de demanda d’ocupació.
  • Haver resultat afectat per un ERTO o un cessament total o parcial de l’activitat laboral amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i que s’hagin d’incorporar al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat laboral. Aquesta circumstància s’acreditarà:
    • En el cas de situació legal de desocupació temporal, mitjançant certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions.
    • En el cas de cessament total de l’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de declaració de cessament de l’activitat declarada per l’interessat.
    • En el cas de cessament parcial de l’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant l’acreditació de la reducció de la facturació en, al menys, un 75 % en relació amb la facturació mitja del primer trimestre de l’any, per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

Documentació a aportar:

1.- Fotocòpia del DNI de la persona que sol·licita la subvenció (Pare, mare, tutor etc.)

2.- Còpia compulsada del llibre de família

2.- Sol·licitud complimentada ANNEX II

3.- Declaració responsable indicant que els menors es troben empadronats al municipi i que s’autoritza a l’Ajuntament a treure els corresponents certificats d’empadronament. A dita declaració s’indica a més si els menors ja realitzen l’activitat o si l’ajut és per a futures inscripcions. (Annex III)

4.- El document acreditatiu de la situació concreta del sol·licitant. (Targeta, certificat de cessament, etc.)

5.- Inscripció dels menors a càrrec a alguna activitat Esportiva i de Lleure que es dugui a terme durant l’estiu del 2020.

6.- Declaració formal de la despesa ocasionada per la inscripció del menor a les activitats.(Els beneficiaris tenen la obligació de conservar durant 4 anys els justificants dels pagaments)

7.- Certificat bancari normalitzat que acrediti el compte corrent o llibreta en la qual s’ha d’ingressar l’import de l’ajut.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds i tots els documents es podran presentar al registre general de l’Ajuntament de Lloseta a partir del proper dia 1 de Juliol de 2020 i es tramitaran per ordre d’arribada.