X Concurs de cartells de la fira de sa sabata i artesania

08-Maig-2023

1. Hi podrà participar tota persona que ho desitgi.

2. Cada participant podrà presentar un únic cartell que haurà de ser original i inèdit.

3. Els cartells s´han de presentar en format DIN A3 en posició vertical. Hi ha de figurar el text XXIII FIRA DE SA SABATA I ARTESANIA Lloseta 1 i 2 de juny 2024.

4. El tema del cartell ha d´estar relacionat amb el calçat.

5. La tècnica és lliure però adaptada als mitjans d´impressió, no s´admeten tintes metal·litzades, ni fluorescents, ni tampoc relleus.

6. Les obres s´hauran de presentar a la regidora de cultura de l´ Ajuntament de Lloseta i la recepció finalitzarà el dia 1 de juny de 2022 a les 12:30 hores.

7. Al darrera de les obres s´hi farà constar el nom, llinatges, adreça i telèfon de l´autor o autora.

8. El cartell premiat passarà a ser propietat de l´Ajuntament de Lloseta, que tindrà dret a reproduir-lo. L´Ajuntament de Lloseta es reserva el dret a l´hora de reproduir el cartell guanyador, d´afegir-hi la informació que consideri oportuna sense menyspreu del disseny original. Així mateix, l´Ajuntament té les competències per fer les modificacions que cregui convenients, segons les necessitats d´impressió, reproducció, etc.

9. La composició del jurat serà designat per l´àrea de cultura de l´Ajuntament de Lloseta, totes les incidències no previstes en aquestes bases seran resoltes pel jurat.

10. El veredicte del jurat es farà públic a l´acte d´inauguració de l´exposició amb motiu de la XXII Fira de Sa Sabata 2023.

11. S’estableixen els següents premis:
1er premi 350 €
2n premi 200 €
3er premi 100 €

12. Els premiats hauran d’acreditar trobar-se al corrent de les seves obligacions davant l’Ajuntament de Lloseta, amb l’agència tributària i amb la Seguretat Social. En cas contrari, no podran ser beneficiaris dels premis.

13. Les obres presentades s’exposaran durant la XII Fira de Sa sabata el 3 i 4 de juny.