Bases del concurs del logotip “Lloseta crida per la igualtat”

04-Octubre-2019
La presentació del treball pel concurs comença -01/10/2019 i acaba 10/10/2019 -fins a les 14:00 h.

Denominació del projecte

Amb l’objectiu de donar visibilitat a tot el projecte: LLOSETA CRIDA PER LA IGUALTAT: Sensibilització, formació i prevenció de les violències masclistes a través de la integració d’una perspectiva transversal a tots els nivells de la vida quotidiana i de la vida pública del municipi de Lloseta. Es proposa la realització d’un concurs per al disseny del logotip que s’utilitzarà durant tota la campanya per promoure la participació de la població.

Requisits del concurs.

1.-El logotip ha d’incloure l’eslògan: “Lloseta Crida per la igualtat”. A partir d’aquest eslògan es pretén introduir els missatges positius i la necessitat de que tota la població participi i tingui un paper actiu en la sensibilització i prevenció en temes d’igualtat i violència de gènere.

Aquest logotip s’utilitzarà en totes les campanyes publicitàries i marxandatge que s’editin, anirà junt als altres logos : IBD, Ministeri, Conselleria de Presidència Institut Balear Dona.

2.-La tècnica és lliure però adaptada als mitjans d’impressió, no s’admeten tintes metal·litzades, ni fluorescents, ni tampoc relleus.

Participació i presentació

1.-Hi podrà participar tota persona que ho desitgi.

2.-Cada participant podrà presentar un únic logotip que haurà de ser original i inèdit .

3.-Les obres s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Lloseta a l’atenció de la Regidoria de Serveis Socials, dins un sobre tancat amb les dades personals i número de telèfon indicats al revers del logotip.

4.-El logotip premiat passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Lloseta, que tindrà dret a reproduir-lo. Així mateix, l’Ajuntament té les competències per fer les modificacions que cregui convenients, segons les necessitats d’impressió, reproducció, etc.

Termini de presentació

La presentació del treball pel concurs comença -01/10/2019 i acaba 10/10/2019 -fins a les 14:00 h.

Es veredicte del jurat es farà públic cinc dies hàbils després de la finalització del termini de presentació, a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Lloseta.

Composició del jurat

La composició del jurat serà designat per la Regidoria de Serveis Socials. Totes les incidències no previstes en aquestes bases seran resoltes pel jurat.

Premi

El premi és de 200 € i l’orgull d’haver creat el logotip que s’emprarà en aquesta campanya.