Política de privacitat

D’acord amb la normativa vigent i aplicable sobre protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a un sistema de tractament titularitat de l’AJUNTAMENT DE LLOSETA amb CIF P0702900-B, i domicili social en el carrer Pou Nou, 3 07360 Lloseta, (Illes Balears), i que a continuació es relacionen les seves finalitats, terminis de conservació i bases de legitimació. Per aquells tractaments que així ho requereixin, s’informa també de la possibilitat d’elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com possibles cessions i transferències internacionals que l’AJUNTAMENT DE LLOSETA te previst realitzar: 

- Finalitat: creació de compte per a la emissió de vots en la plana web de consultes ciutadanes de l’Ajuntament de Lloseta. 

- Termini de conservació: Durant el termini de vigència del sistema de consultes ciutadanes o fins a la cancel·lació del compte per part de l’usuari.  

- Base legítima: Llei 12/2019, de 12 de març, de consultes populars i processos participatius. 

- Cessions: les seves dades seran comunicades si fos necessari, tan sols a organismes i/o administracions públiques amb competències en la matèria només per fer efectiu el compliment de les previsions de la normativa vigent sobre participació ciutadana.  

Així mateix l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a la direcció de correu ajuntament@ajlloseta.net o al telèfon 971514033. 

De conformitat amb els dret que confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades personals així com la revocació del consentiment acceptat, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada anteriorment o mitjançant una comunicació al correu electrònic ajuntament@ajlloseta.net. Podrà dirigir-se a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.  

AJUNTAMENT DE LLOSETA informa que amb el marcatge de la casella següent atorga el consentiment explícit pel tractament de les dades i amb les finalitats mencionades anteriorment.